Rosh Hashanah Family Service

25 Sep @ 5:00 pm - 5:30 pm